Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hrackykorunka.sk je:
Jaromír Tureček KORUNKA
Záhradná 10

95617 Solčany
IČO: 30326915

DIČ: 1032097737

číslo živnostenského registra

406-7148

KTO JE KUPUJÚCI

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim sa kupujúci stáva príjemcom tovaru. Predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na miesto, ktoré určil kupujúci. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý bol objednaný kupujúcim a zaslaný predávajúcim. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a)     právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

  b)     právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

  c)     právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

  d)     právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

  e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

  f)      právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

  g)     právo na prenosnosť osobných údajov,

  h)     právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

  (COOKIES)

  1. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
  2. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

   

  1. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
  2. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
  3. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

   

  OBJEDNÁVANIE TOVARU

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na webovej stránke predávajúceho.  Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar požadovanú cenu. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v požadovanej cene podľa objednávky. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). Ceny za poštovné sa líšia podľa spôsobu platby a celkovej sumy objednávky. Poštovné sa automaticky prirátava k cene objednávky a zákazník je s konečnou cenou oboznámený hneď na začiatku objednávky. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v internetovom obchode a to tak, že vybraný tovar vložíte do košíka a následným potvrdením objednávky tlačidlom "Objednávka s povinnosťou platby"  objednávku odošlete priamo predávajúcemu.  Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť. Akákoľvek zmluva, ktorá bola dohodnutá telefonicky, musí byť odsúhlasená spotrebiteľom s návrhom na uzavretie zmluvy v písomnej forme.  Do úvahy sa neberie ani nahrávka telefonického hovoru , v ktorej spotrebiteľ so zmluvou súhlasí.

Ku každej zásielke je na vyžiadanie priložený  originálny daňový doklad (faktúra) , ktorý slúži zároveň ako záručný list rovnako ako aj vytlačená faktúra priamo z emailu. Daňový doklad (faktúra) a záručný list sú dodávané spolu s tovarom na vyžiadanie tak, že si zákazník zvolí pribaliť vytlačenú faktúru. Inak je mu faktúra automaticky zaslaná len elektronicky. 

CENY

Predávajúci je platcom DPH
Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť podľa špecifikácie zákazníka. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Prevádzkovateľ stránky www.hrackykorunka.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky, v prípade dobierky do Českej republiky sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu EUR/CZK. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

DODACIE LEHOTY NA ÚZEMÍ SR
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar expedujeme zvyčajne do 14 pracovných dní od objednania (ak je tovar skladom), najneskôr však do 21 dní (pokiaľ nie je uvedené inak) odo dňa doručenia platnej objednávky, alebo po autorizácii danej objednávky. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania. Súčasťou takéhoto e-mailu sú pre zákazníka užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný. 

Ak objednávka obsahuje viacero položiek ako jedna, či viaceré z nich zavinením prevádzkovateľa e-shopu nie sú vybaviteľné ako informuje na stránkach internetového obchodu, je možné objednávku po dohode so zákazníkom vybaviť aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné pritom zostávajú v réžii prevádzkovateľa. Pri objednávke tovaru kuriérskou službou je tovar potrebné zaplatiť vopred.

DODACIE LEHOTY NA ÚZEMÍ ČR
Dodanie tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne a vzájomným dohovorom.


DODACIE LEHOTY DO ZAHRANIČIA (doručenie mimo územia SR a ČR)
Dodanie tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne a vzájomným dohovorom.


SPÔSOB PLATBY
Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

- prevodným príkazom zo svojho účtu,
- priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
Platba je možná iba v EUR. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Pri platbe na účet je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky.

DORUČENIE TOVARU
Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

- Slovenskou poštou,
- kuriérskou službou.
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list.  Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

OSOBNÝ ODBER
Po objednaní tovaru Vám bude automaticky zaslané potvrdenie Vašej objednávky. Následne počkajte na e-mail, ktorý Vás bude informovať o skompletizovaní a dostupnosti tovaru. K prebratiu objednávky si prosím prineste doklad totožnosti, alebo nám dajte s dostatočným predstihom e-mailom vedieť, kto namiesto Vás objednávku vyzdvihne. Zaistíme tak, že sa tovar dostane do správnych rúk.  Tento spôsob dodania tovaru nie je spoplatnený.

Osobný odber po vzájomnej telefonickej dohode z prevádzkovateľom e-shopu hrackykorunka. 
DOBIERKA
Po objednaní tovaru Vám bude automaticky zaslané potvrdenie Vašej objednávky. Tento spôsob doručenia a platby je možný iba pre územie Slovenskej a Českej republiky. Objednávku zaplatíte pri jej doručení resp. vyzdvihnutí na pošte.  Poštovné a balné je pre tento spôsob dodania a platby účtované vo výške 3.50 €.


KURIERSKÁ SLUŽBA
Tento spôsob dodania tovaru je možný iba pre územie Slovenskej republiky a iba pre objednávky, ktoré sú vopred zaplatené. Doručenie kuriérskou službou je spoplatnené  sumou 6 € pre objednávky na území SR.  O vyexpedovaní zásielky Vás budeme informovať e-mailom.

ZÁRUČNÁ DOBA
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informujte nás čo najskôr e-mailom: jaromir66@centrum.sk

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Pre uplatnenie reklamácií sa riadime rovnakými podmienkami, aké sú platné v akejkoľvek bežnej kamennej predajni v súlade s platnou legislatívou.
Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E- shopu  je uvedená vždy vedľa konkrétneho tovaru. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v E-shope v poslednom kroku  pri nákupe sú už konečné. Všetky ceny tovaru platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo súbore výrobkov nie je uvedené inak (napríklad časové obmedzenie).
V prípade využitia možnosti vrátenia tovaru do 14 dní alebo reklamácie sa peniaze za poštovné zákazníkovi nevrátia pretože služba bola preukázateľne využitá. Zákazník taktiež posiela tovar do sídla firmy na vlastné náklady. 
ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,
b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar týchto, je povinný:
1.  kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky buď emailom alebo písomne (v listinnej podobe), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí. 
2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
Po splnení podmienok všetkých podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
1. prevziať tovar naspäť,
2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za objednávku tovaru bez nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu.
V prípade nesplnenia niektorej z podmienok týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy najdete tu. 
VRÁTENIE TOVARU:
Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www,hrackykorunka.sk, môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar nesmie byť poškodený alebo zjavne používaný.  Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s kópiou faktúry a krátkym sprievodným listom, v ktorom je spomenuté aj číslo účtu pre spätný prevod peňazí vrátane poštovného a balného. Odporúčame tovar zaslať ako balík s doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte na dobierku.
Adresa pre zasielanie vráteného tovaru pre objednávky zo SR a zahraničia:


Jaromír Tureček KORUNKA
Záhradná 10
956 17 Solčany
Slovenská republika

ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Reklamácia bude vybavená v čom najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom.

V prípade, že máte záujem reklamovať tovar zakúpený, alebo vyzdvihnutý na osobný odber,  k reklamácii (výmene) budete určite potrebovať faktúru ktorá bola priložená k položke, ktorú chcete reklamovať.  Pre šetrenie Vášho času, odporúčame takúto reklamáciu vybaviť osobne.
Reklamovanie tovaru zakúpeného v inde ako v našom e-shope www.hrackykorunka.sk je možné iba priamo u predajcu, ktorí Vám tovar predal.
Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
POSTUP REKLAMÁCIE:
Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho
Tovar neposielajte dobierkou!

Za prípadné straty pri preprave nenesieme zodpovednosť. Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vyriešiť k Vašej spokojnosti v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní alebo ak sa reklamácia nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu výrobku za nový výrobok v rovnakej hodnote.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
-Odovzdaním opraveného tovaru,
-výmenou tovaru,
-vrátením kúpnej ceny tovaru,
-vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
-odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky/e-mailom a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom kópia reklamačného protokolu.
Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na Stránkach, ak je to u takých výrobkov a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na Stránkach nemožno interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nezískal od Predávajúceho v písomnej podobe potom, čo ho v prípade pochybností kontaktoval

Tovar, ktorý ste u nás zakúpili  NESMIE : 
1. Byť z vašej strany nijako poškodený ( čistý, nepoužitý, vrátane pripnutých pôvodných ceduliek a visačiek a obalu)! Tovar nesmie javiť žiadne známky poškodenia či používania! Priložte faktúru (prípadne ju pošlite e-mailom na hrackykorunka@gmail.com).  
2. V prípade, že ste k produktu dostali darček či darčekové balenie - musíte ho vrátiť s pôvodným tovarom ! 
AK nebudú vyššie uvedené podmienky splnené, nie je možné, aby  zákazník bez udania dôvodu odstúpil od zmluvy a zaniká mu právo na vrátenie tovaru do 14 dní  ! 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.


Tovar sa predáva na základe jeho popisu na Stránkach. V popise tovaru môžu byť obsiahnuté Osobitné podmienky týkajúce sa konkrétneho tovaru alebo súboru tovarov, ktoré môžu obsahovať dodacie lehoty, záruky, popredajný servis a ďalšie podmienky.
Predávajúci vynakladá maximálne úsilie, aby popisy a ceny tovarov uvedených na Stránkach boli aktuálne a platné v čase, keď bola príslušná informácia zadaná do systému. Napriek všetkému úsiliu. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary umiestnené na Stránkach. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť drobné úpravy v popise či cenách tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný, pokiaľ už došlo k Potvrdeniu Objednávky Predávajúci upozorňuje, že informácie na Stránkach sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby. Za tieto nepresnosti nesenie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) je orientačná cena, ktorú poskytol Predávajúcemu jeho dodávateľ. K cene objednaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu (poplatok za doručenie). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť voči Kupujúcemu alebo tretím stranám za dočasnú alebo trvalú zmenu, zrušenie alebo nefunkčnosť Stránok (alebo ich časti) bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.

Pri nákupe tovaru na E- shope sa zo strany Kupujúceho predpokladá znalosť technických možností internetu a akceptácia technológiou podmienených možných problémov.  Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Stránky. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránkach. Strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním Objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho. Tieto VOP boli uverejnené na Stránkach dňa 29.1.2014 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.